Produkt został usunięty z ulubionych
Wybrany produkt został dodany do koszyka
Wybrany produkt został usunięty z koszyka
(0)
Opcje
Regulamin sklepu IGBT -POWER

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO https://elektronik-service.com.pl

Postanowienia wstępne

Zawarcie umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym możenastąpić na dwa sposoby.

Przed złożeniem zamówienia Kupujący ma prawo do negocjacji wszelkich warunkówumowy ze Sprzedającym, w tym również zapisów zmieniających postanowieniaponiższego regulaminu. Negocjacje te powinny być prowadzone w formie pisemnej ikierowane na adres firmy Sprzedającego - IGBT-POWER ELEKTRONIK SERVICE ul. gen.Boruty-Spiechowicza 24 / 215 43-300 Bielsko-Biała. Możliwe jestrównież prowadzenie takich negocjacji za pośrednictwem poczty elektronicznej,pod adresem: handlowy@elektronik-service.com.pl.

W przypadkuzrezygnowania przez Kupującego z możliwości zawarcia umowy na drodzeindywidualnych negocjacji, ma zastosowanie poniższy regulamin oraz stosowneprzepisy prawa.

 

§1 Definicje

1.     Administrator Danych Osobowych:

IGBT-POWER ELEKTRONIK SERVICE Dariusz Filipowski ul.gen. Boruty-Spiechowicza 24 / 215  43-300 Bielsko-Biała NIP: 756-170-87-28,REGON: 070943589.

2.     Adres pocztowy - imię i nazwisko lub nazwa instytucji,położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica,numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości nie podzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

3. Adres reklamacyjny: IGBT-POWER ELEKTRONIK SERVICE Dariusz Filipowski ul. gen. Boruty-Spiechowicza 24/ 215 43-300 Bielsko-Biała lub adres e-mail: handlowy@elektronik-service.com.pl.

4. Cennik dostaw – znajdujące się pod adresem: https://elektronik-service.com.pl/tabela_wysylek.html zestawienie dostępnych rodzajów dostawy i ich kosztów.

5. Dane kontaktowe: IGBT-POWER ELEKTRONIK SERVICE ul. gen. Boruty-Spiechowicza 24/ 215 43-300 Bielsko-Biała,Polska, e-mail: handlowy@elektronik-service.com.pl, tel./ fax: +48 33 81660 65.

6. Dane osobowe - wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.Informacji nie uważa się za umożliwiającą określenie tożsamości osoby, jeżeli wymagałoby to nadmiernych kosztów, czasu lub działań.

7.  Dane wrażliwe – są to dane osobowe zawierające informacje o pochodzeniu rasowym lub etnicznym, poglądach politycznych, przekonaniach religijnych lub filozoficznych, przynależności wyznaniowej, partyjnej lub związkowej, jak również dane o stanie zdrowia,kodzie genetycznym, nałogach, życiu seksualnym, skazaniach, orzeczeniach o ukaraniu i mandatach karnych, a także innych orzeczeń wydanych w postępowaniu sądowym lub administracyjnym.

8.     Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu wymieniona w cenniku dostaw znajdującym pod adresem https://elektronik-service.com.pl/tabela_wysylek.html

9.     Dowód zakupu – faktura, rachunek lub paragon wystawione zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku z późniejszymi zmianami i innymi stosownymi przepisami prawa.

10.  Karta produktu – pojedyncza podstrona sklepu zawierająca informacje o pojedynczym produkcie.

11.  Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych,dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12.  Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

13.  Kodeks dobrych praktyk – zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa wart 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku z późniejszymi zmianami.

14.  Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

15.  Koszyk – lista produktów sporządzona z oferowanych w sklepie produktów na podstawie wyborów Kupującego.

16.  Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

17.  Miejsce wydania rzeczyadres pocztowy lub punkt odbioru wskazane w zamówieniu przez Kupującego.

18.  Moment wydania rzeczy – moment, w którym Kupujący lub wskazana przez niego do odbioru osoba trzecia obejmie rzecz w posiadanie.

19.  Platforma internetowa ODR – unijny serwis internetowy działający na podstawie  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004i dyrektywy 2009/22/WE i dostępny pod adresem https://webgate.ec.europa.eu/odr.

20.  Płatność – metoda dokonania zapłaty za przedmiotumowy i dostawę wymieniona pod adresem https://elektronik-service.com.pl/about,8,.html.

21.  Podmiot uprawniony – podmiot posiadającyuprawnienia do pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich w rozumieniuustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016roku z późniejszymi zmianami.

22.  Polityka prywatności - zasady przetwarzania przez Administratora DanychOsobowych danych osobowych Kupujących, prawa Kupujących iobowiązki Administratora Danych, która znajduje się pod adresem: https://elektronik-service.com.pl/polityka_prywatnosci.html.

23.  Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja2014 roku.

24.  Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy,która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepieSprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny(cena/jednostka).

25.  Przedmiot umowy – produkty i dostawa będące przedmiotem umowy.

26.  Przedmiot świadczeniaprzedmiot umowy.

27.  Punkt odbioru – miejsce wydania rzeczy nie będące adresempocztowym, wymienione w zestawieniu udostępnionym przez Sprzedającego w sklepie.

28.  Rejestr UOKiK ­– rejestrpodmiotów uprawnionych prowadzony przez Urząd Ochrony Konkurencji iKonsumentów na podstawie ustawyo pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich z dnia 23 września 2016 roku zpóźniejszymi zmianami i dostępny pod adresem: https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

29.  RODO - Rozporządzenie ParlamentuEuropejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochronyosób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawieswobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

30.  Rzecz, towar – rzecz ruchoma mogąca być lub będąca przedmiotemumowy.

31.  Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem https://elektronik-service.com.pl, za pośrednictwem, którego Kupujący może złożyć zamówienie.

32.  Sprzedający:

IGBT-POWER ELEKTRONIK SERVICE Dariusz Filipowski
ul. gen. Boruty-Spiechowicza 24 / 215
43-300 Bielsko-Biała
NIP: 756-170-87-28, REGON: 070943589
zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEIDG pod adresem:
 https://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/CEIDG.Public.UI/SearchDetails.aspx?Id=9931f86e-b141-4b58-ad39-c24090c2d9ff
KONTO BANKOWE: 52 10501070 1000 0092 3350 3672

33.  System – zespół współpracujących ze sobą urządzeńinformatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie,a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocąwłaściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określanyInternetem.

34.  Termin realizacji – podana na karcie produktu liczbagodzin lub dni roboczych.

35.  Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcylub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

36.  Wada – zarówno wada fizyczna, jak i wadaprawna.

37.  Wada fizyczna niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

a.     nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względuna cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;

b.    nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,

c.     nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającegoprzy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co dotakiego jej przeznaczenia;

d.    została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

e.     w razie nieprawidłowego jej zamontowania i uruchomienia, jeżeli czynnościte zostały wykonane przez Sprzedającego lub osobę trzecią, za którą Sprzedającyponosi odpowiedzialność, albo przez Konsumenta, który postąpił wedługinstrukcji otrzymanej od Sprzedającego;

f.     nie ma ona właściwości, o której zapewniałproducent lub jego przedstawiciel lub osoba, która wprowadza rzecz do obrotu wzakresie swojej działalności gospodarczej oraz osoba, która przez umieszczeniena rzeczy sprzedanej swojej nazwy, znaku towarowego lub innego oznaczeniaodróżniającego przedstawia się jako producent, chyba że Sprzedający zapewnieńtych nie znał ani, oceniając rozsądnie, nie mógł znać albo nie mogły one miećwpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy, albo gdy ich treśćzostała sprostowana przed zawarciem umowy.

38.  Wada prawna – sytuacja, kiedy rzecz sprzedana stanowiwłasność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a takżejeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzjilub orzeczenia właściwego organu.

39.  Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożoneza pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów;rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy,dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzyKupującym a Sprzedającym.

 

§2 Warunki ogólne

1.     Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie zpolskim prawem i niniejszym regulaminem.

2.     Miejsce wydania rzeczy musi znajdować się naterytorium RzeczpospolitejPolskiej.

3.     Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyćusługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.

4.    Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającegowyrażone są̨ w polskiej walucie i są̨ cenami brutto (zawierają̨ podatek VAT).Ceny produktów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jestw cenniku dostaw.

5.     Wszelkie terminy liczone są zgodnie z art. 111 Kodeksucywilnego, czyli termin oznaczony w dniach kończy się z upływemostatniego dnia, a jeżeli początkiem terminuoznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniuterminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło.

6.     Potwierdzenie, udostępnienie, utrwalenie, zabezpieczenie wszelkichistotnych postanowień umowy w celu uzyskania dostępu do tych informacjiw przyszłości następuje w postaci:

a.     potwierdzenia zamówienia poprzez wysłanie na wskazany adrese-mail: zamówienia, faktury pro forma, informacji o prawie odstąpienia odumowy, niniejszego regulaminu w wersji pdf, wzoru formularza odstąpienia odumowy w wersji pdf, linków do samodzielnego pobrania regulaminu i wzorcaodstąpienia od umowy;

b.    dołączenia do zrealizowanego zamówienia, wysłanego do wskazanego miejscawydania rzeczy wydrukowanych: dowodu zakupu, informacji o prawieodstąpienia od umowy, niniejszego regulaminu, wzoru formularza odstąpienia od umowy.

7.     Sprzedający informuje o znanych mu gwarancjach udzielonychprzez osoby trzecie dla produktów znajdujących się w sklepie.

8.     Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nimz wykorzystaniem środków porozumiewania na odległość, a Kupujący poniesiejej koszty w wysokości wynikającej z umowy jaką zawarł z osobą trzeciąświadczącą na jego rzecz określoną usługę umożliwiającą porozumiewanie naodległość.

9.     Sprzedający zapewnia Kupującemu korzystającemu z systemupoprawność́ działania sklepu w następujących przeglądarkach: IE wersja 7lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chromewersja 10 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA iFLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowaniafirm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek:Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawnewyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu https://elektronik-service.com.pl, należy je wszystkie wyłączyć́.

10.  Kupujący może skorzystać z opcji zapamiętania jegodanych przez sklep w celu ułatwienia procesu składania kolejnego zamówienia.W tym celu Kupujący powinien podać login i hasło, niezbędne do uzyskaniadostępu do swojego konta. Login i hasło są ciągiem znaków ustalanych przez Kupującego,który ma obowiązek zachowania ich w tajemnicy i chronienia przed niepowołanymdostępem osób trzecich. Kupujący ma w każdej chwili możliwość wglądu,poprawiania, aktualizacji danych oraz usuwania konta w sklepie.

11.  Sprzedający stosuje się do kodeksu dobrych praktyk.

12.  Kupujący zobowiązany jest do:

a.    niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionychprzez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lubnaruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,

b.   korzystania ze sklepu w sposób nie zakłócający jegofunkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania luburządzeń,

c.    niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lubumieszczanie w ramach sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),

d.   korzystania ze sklepu w sposób nieuciążliwy dla innychKupujących oraz dla Sprzedającego,

e.    korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramachsklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,

f.    korzystania ze sklepu w sposób zgodny z przepisamiobowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniamiregulaminu, a także z ogólnymi zasadami netykiety.

 

§3 Zawarcie umowy i realizacja

      1.     Zamówienia można składać́ 24 godziny na dobę.

2.     W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać conajmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotniepowtarzana:

a.     dodanie do koszyka produktu;

b.    wybór rodzaju dostawy;

c.     wybór rodzaju płatności;

d.    wybór miejsca wydania rzeczy;

e.     złożenie w sklepie zamówienia poprzez użycie przycisków „Kupuję” (krok 1 z 2) oraz  „Zatwierdź” (krok 2 z 2).

3.     Zawarcie umowy z Konsumentem następuje z chwilą złożenia zamówienia.

4.     Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniemnastępuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub zapośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumentana koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 30 dni odzłożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnićświadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.

5.     Zawarcie umowy z Klientem następuje z chwilą przyjęcia zamówieniaprzez Sprzedającego, o czym informuje on Klienta w terminie do 48godzin od złożenia zamówienia.

6.     Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniemnastępuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnegoprzelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowyi zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.

7.     Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona oddokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskanialimitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającegona wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).

8.     Wysłanie przedmiotu umowy następuje w terminie określonym na karcieproduktu, a dla zamówień złożonych z wielu produktów wnajdłuższym terminie z określonych na kartach produktów. Biegterminu rozpoczyna się z chwilą realizacji zamówienia.

9.     Zakupiony przedmiot umowy jest wraz z wybranym przez Kupującegodokumentem sprzedaży wysyłany wybranym przez Kupującego rodzajem dostawydo wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy,wraz z dołączonymi załącznikami, o których mowa w §2pkt 6b.

  

§4 Prawo do odstąpienia od umowy

     1.       Konsumentowi, przysługuje napodstawie art. 27 Prawa konsumenckiego prawo    do odstąpienia od umowyzawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, zwyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 Prawa konsumenckiego.

2.       Termin odstąpienia od umowy zawartej naodległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowaniaterminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy Konsumentmoże złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Prawakonsumenckiego, na formularzu dostępnym pod adresem https://elektronik-service.com.pl/regulamin.htmllub w innej formie zgodnej z Prawem konsumenckim.

4.       Sprzedający niezwłoczniepotwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy iinny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia oodstąpieniu od umowy.

5.       W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jestuważana za niezawartą.

6.       Konsument ma obowiązek zwrócić rzeczSprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, wktórym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczyprzed jego upływem.

7.       Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od którejodstąpił na własny koszt.

8.       Konsument nie ponosi kosztówdostarczania treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym,jeżeli nie wyraził zgody na spełnienie świadczenia przed upływem terminu doodstąpienia od umowy lub nie został poinformowany o utracie przysługującego muprawa odstąpienia od umowy w chwili udzielania takiej zgody lub przedsiębiorcanie dostarczył potwierdzenia zgodnie z art. 15 ust. 1 i art. 21 ust. 1. Prawakonsumenckiego.

9.       Konsument ponosi odpowiedzialność zazmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiemkorzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzeniacharakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

10.    Sprzedający niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni oddnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy złożonego przez Konsumentazwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tymkoszty dostarczenia Konsumentowi rzeczy, a jeżeli Konsumentwybrał sposób dostawy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowanyprzez Sprzedającego, Sprzedający nie zwróci Konsumentowidodatkowych kosztów zgodnie z art 33 Prawa konsumenckiego.

11.    Sprzedający dokonuje zwrotuzapłaty przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument,chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności,który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

12.    Sprzedający może wstrzymać sięze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczyz powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, wzależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

13.    Konsumentowi zgodnie z art 38 Prawakonsumenckiego nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a.       w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahańna rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, iktóre mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

b.       w której przedmiotem świadczenia jestrzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lubsłużąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

c.       w której przedmiotem świadczenia jestrzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności doużycia;

d.       w której przedmiotem świadczenia jestrzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowanianie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych,jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

e.       w której przedmiotem świadczenia sąrzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostająnierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

f.        w której przedmiotem świadczenia sąnagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane wzapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

g.       o dostarczanie treści cyfrowych, które nie sązapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło sięza wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia odumowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpieniaod umowy;

h.       o dostarczanie dzienników, periodyków lubczasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę.

 

§5 Rękojmia


1.     Sprzedający na podstawie art. 558§1 Kodeksu cywilnego całkowiciewyłącza odpowiedzialność wobec Klientów z tytułu wad fizycznych iprawnych (rękojmia).

2.     Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumentana zasadach określonych w art. 556 Kodeksu cywilnego i kolejnych zawady (rękojmia).

3.     W przypadku umowy z Konsumentem jeżeli wada fizycznazostała stwierdzona przed upływem roku od momentu wydania rzeczy,przyjmuje się, że istniała ona w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta.

4.     Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:

a.     złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny;

b.    złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy;

chyba że Sprzedający niezwłocznie i beznadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolnąod wad albo wadę usunie. Jeżeli jednak rzecz była już wymieniona lub naprawianaprzez Sprzedającego albo Sprzedający nie uczynił zadośćobowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, nie przysługujemu prawo do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

5.     Konsument, może zamiast zaproponowanego przez Sprzedającegousunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymianyrzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umowąw sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałobynadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedającego,przy czym przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnejod wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagęniedogodności, na jakie narażałby Konsumenta inny sposób zaspokojenia.

6.     Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wadajest nieistotna.

7.     Konsument jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może również:

a.     żądać wymiany rzeczy na wolną od wad;

b.    żądać usunięcia wady.

8.     Sprzedający jest obowiązany wymienić rzecz wadliwą na wolnąod wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

9.     Sprzedający może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta,jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową rzeczy wadliwej w sposób wybranyprzez kupującego jest niemożliwe albo w porównaniu z drugim możliwym sposobemdoprowadzenia do zgodności z umową wymagałoby nadmiernych kosztów.

10.  W przypadku, jeżeli rzecz wadliwa została zamontowana, Konsumentmoże żądać od Sprzedającego demontażu i ponownego zamontowania podokonaniu wymiany na wolną od wad lub usunięciu wady, jednak zobowiązany jestponieść część związanych z tym kosztów przewyższających cenę rzeczy sprzedanejalbo może żądać od Sprzedającego zapłaty części kosztów demontażu iponownego zamontowania, do wysokości ceny rzeczy sprzedanej. W razieniewykonania obowiązku przez Sprzedającego, Konsument jestupoważniony do dokonania tych czynności na koszt i niebezpieczeństwo Sprzedającego.

11.  Konsument, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi,jest obowiązany na koszt Sprzedającego dostarczyć rzecz wadliwą na adresreklamacyjny, a jeżeli ze względu na rodzaj rzeczy lub sposób jejzamontowania dostarczenie rzeczy przez Konsumenta byłoby nadmiernieutrudnione, Konsument obowiązany jest udostępnić rzecz Sprzedającemuw miejscu, w którym rzecz się znajduje. W razie niewykonania obowiązku przez SprzedającegoKonsument jest upoważniony do odesłania rzeczy na koszt i niebezpieczeństwoSprzedającego.

12.  Koszty wymiany lub naprawy ponosi Sprzedający, za wyjątkiemsytuacji opisanej w §5 pkt 10.

13.  Sprzedający obowiązany jest przyjąć od Konsumentarzecz wadliwą w razie wymiany rzeczy na wolną od wad lub odstąpienia od umowy.

14.  Sprzedający w terminieczternastu dni ustosunkuje się do opartych o art. 5615 kodeksu cywilnego: oświadczenia ożądaniu obniżenia ceny, żądania wymiany rzeczy na wolną od wad, żądaniausunięcia wady. Sprzedający w terminie trzydziestu dni (art. 7a prawakonsumenckiego) ustosunkuje się do każdego innego oświadczenia Konsumenta,którego nie dotyczy określony w kodeksie cywilnym termin czternastu dni.

            Wprzeciwnym wypadku uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub  żądanie Konsumenta.

15.  Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizycznazostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi,a jeżeli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana przed upływem roku odmomentu wydania rzeczy Konsumentowi.

16.  Roszczenie Konsumenta o usunięcie wady lub wymianę rzeczysprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dniastwierdzenia wady jednak nie wcześniej niż przed upływem dwóch lat odmomentu wydania rzeczy Konsumentowi, a jeżeli przedmiotem sprzedażyjest rzecz używana przed upływem roku od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.

17.  W przypadku, kiedy określony przez Sprzedającego lub producentatermin przydatności rzeczy do użycia kończy się po upływie dwóch lat od momentuwydania rzeczy Konsumentowi, Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmiza wady fizyczne tej rzeczy stwierdzone przed upływem tego terminu.

18.  W terminach określonych w §5 pkt 15-17 Konsumentmoże złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powoduwady fizycznej rzeczy sprzedanej, a jeżeli Konsument żądał wymianyrzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożeniaoświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwiląbezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady.

19.  W razie dochodzenia przed sądem albo sądem polubownym jednego zuprawnień z tytułu rękojmi termin do wykonania innych uprawnień,przysługujących Konsumentowi z tego tytułu, ulega zawieszeniu do czasuprawomocnego zakończenia postępowania. Odpowiednio stosuje się również dopostępowania mediacyjnego, przy czym termin do wykonania innych uprawnień ztytułu rękojmi, przysługujących Konsumentowi, zaczyna biec od dniaodmowy przez sąd zatwierdzenia ugody zawartej przed mediatorem lubbezskutecznego zakończenia mediacji.

20.  Do wykonywania uprawnień z tytułu rękojmi za wady prawne rzeczysprzedanej stosuje się §5 pkt 15-16, z tym żebieg terminu rozpoczyna się od dnia, w którym Konsument dowiedział się oistnieniu wady, a jeżeli Konsument dowiedział się o istnieniu wadydopiero na skutek powództwa osoby trzeciej – od dnia, w którym orzeczeniewydane w sporze z osobą trzecią stało się prawomocne.

21.  Jeżeli z powodu wady rzeczy Konsument złożył oświadczenie oodstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny, może on żądać naprawienia szkody,którą poniósł przez to, że zawarł umowę, nie wiedząc o istnieniu wady, choćbyszkoda była następstwem okoliczności, za które Sprzedający nie ponosiodpowiedzialności, a w szczególności może żądać zwrotu kosztów zawarcia umowy,kosztów odebrania, przewozu, przechowania i ubezpieczenia rzeczy, zwrotudokonanych nakładów w takim zakresie, w jakim nie odniósł z nich korzyści, anie otrzymał ich zwrotu od osoby trzeciej oraz zwrotu kosztów procesu. Nieuchybia to przepisom o obowiązku naprawienia szkody na zasadach ogólnych.

22.  Upływ żadnego terminu do stwierdzenia wady nie wyłącza wykonaniauprawnień z tytułu rękojmi, jeżeli Sprzedający wadę podstępnie zataił.

23.  Sprzedający o ile jest zobowiązany do świadczenia lubświadczenia finansowego na rzecz Konsumenta wykona je bez zbędnejzwłoki, nie później niż terminie przewidzianym w prawie.

 

§6 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwodanych osobowych

1.     Administrator Danych Osobowych odpowiada za zgodne z prawem przetwarzanie danychosobowych, a zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danychosobowych, a także prawa Kupującego związane z jego danymiosobowymi.

2.     Administrator Danych Osobowych przetwarza dane osoboweKupujących na podstawie zgody oraz w związku z prawnie uzasadnionymi interesamiSprzedającego.

3.    AdministratorDanych Osobowych zbierai przetwarza dane osobowe wyłącznie w zakresie jaki jest to uzasadnioneumownym lub prawnym obowiązkiem.

4.    Wyrażenieprzez Kupującego zgody na przetwarzanie danych osobowych jestdobrowolne, a zgoda na przetwarzanie danych w określonym celu może zostać wkażdej chwili wycofana.

5.     Na potrzeby realizacji zamówienia Kupującegozbierane są następujące dane osobowe:

a.       adres pocztowy – niezbędne do wystawienia dowoduzakupu;

b.      miejsca wydania rzeczy – niezbędny do zaadresowania przesyłki;

c.       e-mail – niezbędny do komunikacjizwiązanej z realizacją zamówienia;

d.      numer telefonu – niezbędny w przypadkuwyboru niektórych rodzajów   dostawy

6.     Szczegółowe rozwiązania w zakresie ochrony danychosobowych związanych ze złożeniem zamówienia, ale również korzystaniemze sklepu przed i po złożeniu zamówienia zawiera politykaprywatności.

 

§7 Postanowienia końcowe


1.  Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszeniapraw Kupującego. Nie może być́ również̇ w ten sposób interpretowane,gdyż̇ w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującymprawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporzadkowanie się istosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

2.    O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani KupującyBedą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lubzamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przedwejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowaniaregulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

3.     Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Kupującego wzakładce regulamin pod adresem: https://elektronik-service.com.pl/regulamin.html.W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulaminzaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji,kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającegoo wyborze aktualnego jako obowiązującego.

4.    W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminemstosuje się̨ odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne, jeśli Konsumentwyrazi taką wolę, rozwiązuje się na drodze postępowania mediacyjnego przedWojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądempolubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsumentmoże również skorzystać z równoważnych i zgodnych z prawem metod przedsądowegolub pozasądowego rozwiązywania sporów np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR lubdokonując wyboru dowolnego podmiotu uprawnionego spośród znajdującychsię w rejestrze UOKiK. Sprzedający oświadcza zamiar i wyraża zgodę napozasądowe rozwiązanie sporu konsumenckiego.

W ostateczności sprawę rozstrzyga sad właściwymiejscowo i rzeczowo.

 

 Bielsko-Biała, 25 maja 2018 roku


5. Regulamin obowiązuje od dnia 25.05.2018 roku.

Załączniki do pobrania:

- załącznik nr 1 - druk zamówienia

- załącznik nr 2 - druk odstąpienia od umowy

Nasze super produkty
Wybierz cośœ dla siebie
12,5URD71TTF0315
689,13 zł
109P0424H6D14
175,10 zł
109P0424H7D28
131,95 zł
109S005
245,63 zł
109S472UL
305,94 zł
110L2G41
638,89 zł
1400285
111,75 zł
12-713200-00
657,12 zł
Sprawdź nasze promocje
Sprawdź nasze wszystkie promocje na nasz sprzęt
O naszym sklepie
Sprawdź co oferujemy
Szanowni Państwo, Zachęcamy do kontaktu oraz składania zamówień za pośrednictwem wszelkich dostępnych kanałów internetowych: poczty e-mail, sklepu internetowego oraz za pośrednictwem faxu. Nie prowadzimy call center ! Firma IGBT-POWER ELEKTRONIK SERVICE z siedzibą z Bielsku-Białej zajmuje się dystrybucją hurtową oraz detaliczną części i podzespołów elektronicznych do:- elektroniki przemysłowej (m. in. sterowniki i moduły mocy elektroizolowane, tyrystory i diody mocy)- elektronicznego sprzętu powszechnego użytku RTV- elektronicznych instrumentów klawiszowych i syntezatorów- notebooków oraz monitorów LCD.Istniejemy od 1995 roku - a w obecnej formie od 1998 roku. Od początku nieprzerwalnie stawiamy na kompeksową obsługę klienta oraz dokładamy wszelkich starań, aby nasi klienci zawsze byli zadowoleni. Współpracujemy od wielu lat z prawie tysiącem zadowolonych z naszych usług firm. We wrześniu 2010 podpisaliśmy kilka nowych umów handlowych w zakresie wyłącznej dystrybucji na terenie Polski podzespołów dla elektroniki przemysłowej (diody, tranzystory i tyrystory mocy, mostki prostownicze mocy, moduły mocy elektroizolowane, moduły mocy IGBT, itp.) oraz wybranych części zamiennych i podzespołów do sprzętu powszechnego użytku - z dostawcami z USA, Japonii, Chin, Tajlandii, Malezji oraz Singapuru. Dzięki temu jesteśmy jednym z wiodącym na naszym rynku dystrybutorem tego typu podzespołów dla energoelektroniki i przemysłu. Prowadzimy dystrybucję części i podzespołów mocy między innymi następujących producentów: ABB SEMICONDUCTORS, ARTESYN, ASTEC, CRYDOM CORPORATION, DIOTEC, EDI ELECTRONIC DEVICES, EUDYNA, EUPEC, FUJI ELECTRIC, INFINEON TECHNOLOGIES, INTERNATIONAL RECTIFIER, IXYS SEMICONDUCTOR CORP., LAMBDA POWER SUPPLIES, MITSUBISHI ELECTRIC, NEC, NIEC, ON SEMICONDUCTOR, POWEREX, SANREX, SEMIKRON, SHINDENGEN, SIEMENS, ST MICROELECTRONICS, TDK SEMICONDUCTOR, TELEDYNE INDUSTRIAL, TOSHIBA, TYCO ELECTRONICS, VISHAY SEMICONDUCTORS, XICOR - oraz wielu innych. Informacja o aktualnych adresach e-mail naszej firmy:- dział handlowy (zapytania o asoryment i ceny): handlowy@elektronik-service.com.pl  - adres mailowy do składania zamówień poza naszym internetowym systemem składania zamówień: zamowienia@elektronik-service.com.pl - adres ogólny dotyczący wszelkich spraw (zamawianie, informacje o cenach, reklamacje): sklep@elektronik-service.com.pl - zapytania dotyczące działania oprogramowania sklepu internetowego: admin@elektronik-service.com.plDodatkowe informacje Od wielu lat nasza firma zajmuje się sprzedażą części zamiennych do elektronicznego sprzętu powszechnego użytku oraz od niedawna - do elektroniki przemysłowej i energoelektroniki. Również oferujemy szeroki asortyment części zamiennych do syntezatorów, keyboardów oraz innych elektronicznych instrumentów klawiszowych, np. marki maki Arp, Casio, Korg, Moog, Roland, Yamaha.Zapraszamy do skorzystania z naszej oferty.Zarząd IGBT-POWER ELEKTRONIK SERVICE, Bielsko-Biała  
Jak do nas trafić?
Sprawdź jak do nas trafić